duminică, 2 decembrie 2012

Tipuri de lectie


Tipuri   de   lectii

„Un lucru bine făcut este rezultatul unui proiect bine gândit”         În viziunea tradiţională activitatea de proiectare didactică constă în simpla planificare şi eşalonare rigidă a timpului pe unităţi de instruire şi, în paralel, în eşalonarea univocă a materiei de studiat sub forma planului calendaristic, a sistemului de lecţii, a planului tematic, a proiectului de lecţie – în funcţie de aşa – numitele „programe analitice”.
         În viziunea modernă, proiectarea didactică reprezintă o activitate complexă, un ansamblu de procese şi operaţii deliberative de anticipare a modului de desfăşurare a activităţii instructiv – educative, de fixare mentală a paşilor ce se vor parcurge şi a relaţiilor dintre aceştia.
         Acţiunile de proiectare didactică nu se identifică cu cele de elaborare a planurilor de activitate, ci sunt mult mai complexe. Ele constau în gândirea, anticiparea şi prefigurarea procesului instructiv – educativ, a strategiilor de predare, învăţare şi evaluare, a modului orientativ în care se va desfăşura activitatea.
         Se introduce sintagma de design instrucţional care presupune:
• a defini obiectivele învăţării la unul sau mai multe niveluri;
• a sugera teme de activitate susceptibile să provoace învăţarea în sensul dorit;
• a oferi posibilitatea de a alegere a metodelor şi mijloacelor de predare şi învăţare;
• a presupune instrumente de control ale predării şi învăţării;
• a determina condiţiile prelabile necesare unei activităţi de învăţare eficientă.
         Unii autori avansează un algoritm procedural ce corelează patru întrebări esenţiale, în următoarea ordine: Ce voi face? Cu ce voi face? Cum voi face? Cum voi ştii dacă ceea ce trebuia făcut a fost făcut?
         Răspunsurile la cele patru întrebări vor contura astfel etapele proiectării didactice. Prima întrebare vizează obiectivele educaţionale; a doua întrebare trimite către resursele educaţionale de care dispune sau trebuie să dispună învăţătorul; ce-a de-a treia întrebare cere un răspuns corect privind stabilirea unei strategii educaţionale coerente şi pertinente pentru atingera obiectivelor. Răspunsul la a patra întrebare pune problema conturării unei metodologii de evaluare a eficienţei activităţii desfăşurate.
         Amintim şi etapele proiectării didactice:
♦Etapa identificării şi dimensionării obiectivelor educaţionale ale lecţiei.
♦Etapa care vizează stabilirea resurselor educaţionale.
♦Etapa care vizează conturarea strategiilor didactice optime.
♦Etapa care vizează stabilirea tehnicilor de evaluare a rezultatelor învăţării.
         Proiectarea unei activităţi presupune realizarea unei concordanţe între trei puncte cheie:
Obiective Spre ce tind?
Metode, materiale, mijloace şi experienţe sau exerciţii de învăţareCum să ajung acolo?
EvaluareaCum voi ştii când am ajuns?
         Prin corelarea celor trei puncte cheie se proiectează activitatea într-un set de acţiuni realizate în mai multe etape.
         Proiectul de activitate cuprinde o articulare ideatică, scriptică a mai multor elemente componente, ce sunt repartizate, de regulă, în două părţi:
         Partea introductivă – informaţii din care se deduc coordonatele activităţii: obiectul de învăţământ, subiectul / tema activităţii, data, ora, clasa, propunător, obiectivul fundamental, categoria de lecţie;
         Partea ce vizează desfăşurarea propriu – zisă a activităţii – obiectivele operaţionale, conţinuturi, situaţii / activităţi de învăţare, strategii didactice, evaluare.
         Nu există un model unic, absolut, pentru derularea activităţii. Se pot structura modele diferite de desfăşurare a activităţilor, în funcţie de obiective, conţinuturi, activităţi, locuri de desfăşurare a activităţii, mod de organizare a elevilor.
         Cuvântul lecţie îşi are originea în termenul grecesc lectio care înseamnă aciti cu glas tare, audia, a lectura, a medita.
         ►În funcţie de criteriul organizatoric lecţia este forma de activitate care se desfăşoară în clasă, sub conducerea cadrului didactic, într-un interval de timp precis determinat, pe baza cerinţelor cuprinse în programa şcolară şi potrivit orarului şcolar.
         ►Din punctul de vedere al conţinutului, lecţia este un sistem de idei articulate logic şi didactic, în conformitate cu cerinţele psihopedagogice referitoare la predarea – asimilarea cunoştinţelor, la aplicarea lor, la verificarea, evaluarea şi notarea rezultatelor, ea reprezintă o unitate logică, didactică şi psihologică.
         ►Din perspectiva sistemică lecţia reprezintă un program didactic unitar, un sistem de cunoştinţe, abilităţi intelectuale sau practice, obiective operaţionale, resurse materiale şi metodologice menite să activizeze elevii.
         Lecţia rămâne modalitatea principală de organizare a activităţii didactice, prin intermediul căreia se realizează în acelaşi timp informare şi formare, instruire şi educare.
         Atributele unei lecţii moderne:
dialog între profesor şi elev;
program didactic propus în vederea activizării elevilor;
diversitate de structuri ale lecţiilor desfăşurate.
         Printre virtuţile pe care le deţine lecţia comparativ cu alte forme de organizare a procesului de învăţământ, amintesc: asigură un cadru organizatoric adecvat pentru derularea procesului instructiv – educativ; facilitează însuşirea sistemică a bazelor ştiinţelor, a sistemului de cunoştinţe şi abilităţi fundamentale ale acestora; contribuie la formarea şi modelarea capacităţii de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice însuşite de elevi; activităţile desfăşurate de elevi în timpul lecţiei sprijină formarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare; contribuie la dezvoltarea forţelor cognitive, imaginative şi de creaţie prin angajarea elevilor în lecţie, în eforturi intelectuale şi motrice de lungă durată; oferă elevilor oportunitatea de a-şi exersa capacităţile intelectuale, motrice şi afective, de a-şi forma, consolida sentimente, convingeri, atitudini, trăsături pozitive de caracter, forme adecvate de comportament.
         Taxonomia lecţiilor este o operaţie orientativă, flexibilă, se recomandă renunţarea la abordarea lecţiei în sine, în mod izolat, trebuind considerată ca element component al unui sistem. Taxonomia lecţiilor este un reper pentru elaborarea strategiei didactice şi nu o operaţie formală. Obiectivul fundamental este reperul constant în stabilirea categoriilor de lecţii. În această clasificare intervin şi alţi factori variabili care se pot combina în diferite moduri, rezultând mai multe variante.
         Lecţiile urmăresc realizarea tuturor obiectivelor instructiv – educative ale procesului de învăţământ. Lecţiile nu pot fi privite izolat, ca elemente care se alătură unul altuia într-o înşiruire liniară. Există pârghii în demersul mintal şi acţional parcurs de profesor şi elevi în proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor sau a sistemului de lecţii. Se poate deduce strategia de proiectare şi realizare a activităţilor, paşi principali care trebuie şi pot fi respectaţi în organizarea şi desfăşurarea acestora.
         Lecţia este forma fundamentală de organizare a procesului de învăţământ în care se desfăşoară activitatea elevilor sub conducerea cadrului didactic într-o unitate de timp delimitată.
         Lecţia este concepută drept o entitate didactică de sine stătătoare, „o celulă” care stă la baza procesului de învăţământ şi conţine toate elementele şi caracteristicile acestuia. Abordată dintr-o perspectivă sistemică, lecţia prezintă trei categorii de variabile(I. Cerghit):
►funcţionale (scop, obiective);
►structurale (resurse umane şi materiale, conţinut, metode, mijloace, forme de grupare a elevilor, timp, spaţiu şcolar);
►operaţionale(desfăşurarea practică: strategii de instruire şi evaluare).
         Lecţia se desfăşoară într-o succesiune de etape, care-i conferă o anumită structură. Tipul de lecţie se referă la structura comună a lecţiilor care urmăresc aceleaşi finalităţi. Tipul de lecţie se stabileşte în funcţie de obiectivul general al lecţiei.
         Fiecărui tip îi este proprie o anumită structură generală. Această structură nu este obligatorie şi rigidă. Tipurile de lecţii se regăsesc în realitate în practica şcolară sub forma unor variante concrete. Constituirea variantelor de lecţii este determinată de specificul obiectului de învăţământ, particularităţile elevilor, condiţiile materiale locale, competenţele cadrului didactic.
         Mariana Momanu încearcă să evidenţieze o serie de avantaje ale acestei forme de organizare a intruirii:
♦este o formă mai comodă de organizare şi desfăşurare ale activităţii pentru profesor, beneficiază astfel, de un suport teoretic mai consistent decât alte modalităţi de organizare a activităţii didactice; poate fi condusă cu mai multă siguranţă chiar de către cadrele didactice cu mai puţină experienţă; dispune de instrumente de evaluare verificate, mai sigure şi mai eficiente;
♦comportă economicitate, programele şcolare foarte încărcate impunând desfăşurarea activităţii sub formă de lecţii, care imprimă instruirii un ritm alert şi susţinut şi permit profesorilor şi elevilor să parcurgă programa şcolară; se impune spargerea monotoniei lecţiei, prin proiectarea şi desfăşurarea creativă a lecţiei;
♦conferă sistematicitate şi continuitate procesului de instruire;
♦impune o modernizare dinlăuntru, din cauza „păcatului originar” de a fi predispusă la canonizare, atât la nivelul obiectivelor şi al conţinuturilor, prin deschidere către experienţa de viaţă a elevului, cât şi la nivelul metodelor şi al mijloacelor de învăţământ, devenind mai activă, implicându-l pe elev ca subiect al procesului de formare.
         Lecţia, ca entitate didactică de bază, presupune o punere în act a unor evenimente sau situaţii didactice, ce intercorelează şi se potenţează reciproc. Derularea evenimentelor poate respecta o anumită ordine, care, dacă situaţia o impune, se poate reformula. Gagne şi Briggs scot în evidenţă următoarele „momente”:
captarea atenţiei elevilor prin stârnirea intereselor acestora;
informarea cu privire la obiectivele de atins;
reactualizarea şi performarea unor capacităţi formate anterior;
prezentarea elementelor de conţinut specifice;
dirijarea învăţării;
obţinerea performanţei;
asigurarea feedback-ului;
evaluarea performanţelor obţinute;
consolidarea retenţei şi a capacităţii de transfer.
         Lecţia, în calitate de microsistem, captează şi reconfigurează într-un mod specific toate componentele universului didactic: conţinuturi, strategii, metodologii, modalităţi de organizare, forme de evaluare, specificări relaţionale, conformaţii psihosociale etc. Calitatea acesteia depinde nu de fiecare element în parte luat separat, ci de relevanţa elementelor prin raportare la context şi modul de articulare la nivelul ansamblului didactic creat.
         Categoria / tipul de lecţie dsemnează un mod de concepere şi realizare ale activităţii de predare – învăţare – evaluare, o unitate structurală şi funcţională care se structurează după diferite criterii: obiectivul central, disciplina de predat, treapta de învăţământ. Termenul „tip” provine de la grecescul „tipos”, care semnifică formă, caracter, aspect dominant. Aceste criterii generează o structură de acţiuni şi de relaţii flexibile, deschise, ce permit adaptări şi diversificări, din mers sau deliberate, în funcţie de parametri variabili ce definesc contextul intern şi extern al intruirii (locul desfăşurării acţiunii, particularităţile clasei de elevi, strategia metodologică şi mijloacele de învăţământ desfăşurate în procesul instruirii, statutul lecţiei în sistemul activităţii didactice, etc.).În realitate, orice tip de lecţie suportă o contextualizare şi o materializare contextualizată, adaptată la cerinţe şi situaţii diverse. Variabilele procesului de instruire determină variante ale tipului de bază pentru fiecare categorie / tip de lecţie.
        


Principalele categorii / tipuri de lecţie sunt:
►Lecţia mixtă
►Lecţia de comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
►Lecţia de formare de priceperi şi deprinderi
►Lecţia de fixare şi sistematizare
►Lecţia de verificare şi apreciere ale rezultatelor şcolare.

Lecţia mixtă
  
        
         Lecţia mixtă vizează realizarea, în măsură aproximativ egală, a mai multor scopuri sau sarcini didactice: comunicare, sistematizare, fixare, verificare. Este tipul de lecţie cel mai frecvent întâlnit în practica educativă, îndeosebi la clasele mici, datorită diversităţii activităţilor implicate şi sarcinilor multiple pe care le joacă.
         Structura relativă a lecţiei mixte:
• moment organizatoric
• verificarea conţinuturilor insuşite: verificarea temei; verificarea cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor dobândite de elev
• pregătirea elevilor pentru receptarea noilor cunoştinţe (se realizează, de obicei, printr-o conversaţie introductivă, în care sunt actualizate cunoştinţe dobândite anterior de elevi, relevante pentru noua temă, prin prezentarea unor situaţii – problemă, pentru depăşirea cărora sunt necesare cunoştinţe noi, etc.)
• precizarea titlului şi a obiectivelor: învăţătorul trebuie să comunice elevilor, într-o formă accesibilă, ce aşteaptă de la ei la sfârşitul activităţii
• comunicarea / însuşirea noilor cunoştinţe, printr-o strategie metodică adaptată obiectivelor, conţinutului temei şi elevilor şi prin utilizarea acelor mijloace de învăţământ care pot facilita şi eficientiza realizarea acestei sarcini didactice
• fixarea şi sitematizarea conţinuturilor predate prin repetare şi exerciţii aplicative
• explicaţii pentru continuarea învăţării acasă şi pentru realizarea temei.

Lecţia de comunicare / însuşire de noi cunoştinţe

         Acest tip de lecţie are un obiectiv didactic fundamental: însuşirea de cunoştinţe (şi, pe baza acestora, dezvoltarea unor capacităţi şi atitudini intelectuale), dar prezintă o structură mixtă, îndeosebi la clasele mici. Când obiectivul didactic fundamental al lecţiei îl constituie însuşirea unor noi cunoştinţe, celelalte etape corespunzătoare tipului mixt sunt prezente, dar au o pondere mult mai mică; ponderea celorlalte etape este determinată de vârsta elevilor: la clasele mari, lecţia de comunicare tinde chiar către o structură monostadială.
         Variantele lecţiei de comunicare – însuşire de noi cunoştinţe se conturează pe baza unor variabile, precum:
locul temei într-un ansamblu mai larg al conţinutului
strategia didactică elaborată de profesor/învăţător în funcţie de particularităţile de vârstă şi nivelul pregătirii elevilor, etc.
         Cele mai cunoscute variante ale acestui tip de lecţie sunt:
♦lecţia introductivă: are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra unei discipline sau a unui capitol şi de a-i sensibiliza pe elevi în scopul eficientizării receptării noilor conţinuturi;
♦lecţia prelegere, practicabilă doar la clasele liceale terminale, când conţinutul de predat e vast, iar puterea de receptare a elevilor e foarte mare;
♦lecţia seminar: presupune dezbaterea unui subiect în timpul orei pe baza studiului prelabil de către elevi a unor materiale informative; se realizează la clasele mai mari, când nivelul de pregătire şi interesul elevilor pentru disciplină sunt ridicate;
♦lecţia programată, concepută pe baza manualului sau textului programat sau pe baza unor programe de învăţare computerizate etc.
        

Structura generală a acestui tip de lecţie este următoarea:
• momentul organizatoric prezent în orice lecţie şi prin care se asigură condiţiile unei bune desfăşurări a lecţiei
• pregătirea pentru tema nouă care constă în actualizarea, de regulă prin conversaţie, a unor cunoştinţe anterioare, necesare noii învăţări
• anunţarea subiectului (titlului) şi a obiectivelor lecţiei, acestea din urmă vor fi prezentate într-o formă accesibilă în vederea motivării şi cointeresării lor pe parcursul lecţiei
• transmiterea cunoştinţelor, este etapa de bază a lecţiei, care ocupă cea mai mare parte a timpului. Prin strategii specifice, profesorul/învăţătorul prezintă noul conţinut şi dirijează învăţarea elevilor, asigurând o participare activă a acestora până la obţinerea performanţei vizate
• fixarea cunoştinţelor, care se poate realiza prin conversaţii sau aplicaţii practice
• anunţarea şi explicarea temei pentru acasă

Lecţia de formare de priceperi şi deprinderi, specifice unor domenii de activitate diverse: desen, muzică, abilităţi practice, educaţie fizică, literatură etc.

         Structura orientativă a acestui tip de lecţie:
• moment organizatoric, care capătă o importanţă sporită în cazul în care exersarea se bazează pe utilizarea unor mijloace de învăţământ specifice (atelier, laborator)
• precizarea temei şi a obiectivelor activităţii
• actualizarea / prezentarea, prin explicaţii sau conversaţie, a unor cunoştinţe, ce reprezintă suportul teoretic al exersării
• explicarea şi demonstrarea modelului acţiunii de executat, realizate de regulă de cadrul didactic, în vederea formării la elevi a modelului intern al acţiunii respective
• exersarea propriu – zisă, care se realizează mai întâi sub îndrumarea cadrului didactic şi apoi independent, sub forma unor exerciţii variate, dozate şi gradate
• evaluarea rezultatelor obţinute.
         Acest tip de lecţie se întâlneşte la o varietate de obiecte de învăţământ care au ca obiectiv formarea şi exersarea deprinderilor intelectuale (matematică, gramatică), deprinderilor motorii (educaţie fizică, tehnologică, lucrări de atelier) sau capacităţilor creatoare (muzică, desen, compunere).
         Adesea deprinderile nu pot fi formate într-o singură lecţie, exersarea lor realizându-se pe parcursul mai multor ore, care se pot desfăşura chiar succesiv, în aceeaşi zi.
         Variante ale sale sunt: lecţia în atelier, lecţia în laborator, lecţia de rezolvare de probleme, lecţia de educaţie fizică, lecţia – excursie, etc.

Lecţia de fixare şi sistematizare

         Lecţia de fixare şi sistematizare vizează consolidarea cunoştinţelor însuşite, dar şi aprofundarea lor şi completarea unor lacune. Se realizează prin recapitulare; recapitularea nu înseamnă reluarea într-o formă identică a unităţilor de conţinut însuşite anterior. Condiţia de bază a eficientizării acestui tip de lecţie o constituie redimensionarea conţinuturilor în jurul unor idei cu valoare cognitivă relevantă, astfel încât elevii să fie capabili de conexiuni care să permită explicaţii din ce în ce mai complete şi de aplicaţii optime şi operative în contexte din ce în ce mai largi ale cunoaşterii.
         Structura orientativă a acestui tip de lecţie:
• precizarea conţinutului, a obiectivelor şi a unui plan de recapitulare; este de dorit ca această etapă să se realizeze în doi timpi: înaintea desfăşurării propriu – zisă a orei, apoi la începutul orei sau orelor de recapitulare
• recapitularea conţinutului de bază a planului stabilit: această etapă e destinată clarificării şi eliminării confuziilor constatate de cadrul didactic, stabilirii unor conexiuni prin lărgirea contextului parcurs şi realizării unor scheme sau sinteze care să pună în relaţie tot ceea ce reprezintă esenţialul la nivelul conţinutului analizat
• realizarea de către elevi a unor lucrări pe baza cunoştinţelor recapitulate; în cazul lecţiilor de consolidare de deprinderi, această etapă ocupă ponderea cea mai mare în structură lecţiei şi se concretizează, în funcţie de specificul disciplinei, prin: rezolvare de exerciţii şi probleme, analize gramaticale, analize literare, realizarea unor lucrări având caracter tehnic, etc.
• aprecierea activităţii elevilor
• precizarea şi explicarea temei
         În funcţie de întinderea conţinutului supus recapitulării (o temă, un capitol, materia unui semestru sau a unui an şcolar) se propun câteva dintre variantele posibile ale acestui tip de lecţie: lecţia de repetare curentă; lecţia de recapitulare pe baza unui plan dat sau alcătuit împreună cu elevii, se realizează la sfârşitul unor capitole sau teme mari din programă; lecţia de sinteză.
         Pornind de la metodele sau mijloacele utilizate în desfăşurarea lecţiei, variantele menţionate pot conduce la noi variante: lecţie de recapitulare sau de sinteză pe bază de exerciţii aplicative (atunci când se urmăreşte consolidarea unor deprinderi), lecţia de recapitulare cu ajutorul textului programat sau al unor programe recapitulative computerizate; lecţia recapitulativă pe bază de fişe (concepute în funcţie de nivelul dezvoltării intelectuale şi al pregătirii şi de ritmul de lucru al fiecărui elev) etc.
Lecţia de verificare şi apreciere a rezultatelor şcolare

         Aceasta urmăreşte constatarea nivelului de pregătire a elevilor, dar şi actualizarea şi încadrarea cunoştinţelor în noi cadre de referinţă şi semnificare, cu consecinţe importante asupra viitoarelor trasee de învăţare.
         Structura relativă a acestui tip de lecţie:
• precizarea conţinutului ce urmează a fi verificat
• verificarea conţinutului (în cazul verificării orale, această etapă poate constitui un bun prilej pentru sistematizarea cunoştinţelor, corectarea de confuzii, etc)
• aprecierea rezultatelor – dacă în cazul verificării orale sau practice aprecierea se face la sfârşitul orei, în cazul verificării scrise acest moment se va consuma în următoarea întâlnire a cadrului didactic cu elevii
• precizări privind modalităţile de completare a lacunelor şi de corectare a greşelilor şi sugestii în legătură cu valorificarea conţinuturilor actualizate în activitatea viitoare.
         Variantele lecţiei de verificare şi apreciere se stabilesc în funcţie de metoda sau modul de realizare a evaluării: lecţia de evaluare orală; lecţia de evaluare prin lucrări scrise; lecţia de evaluare prin lucrări practice; lecţia de evaluare cu ajutorul programelor computerizate.
         Cum este firesc, tipologia lecţiei rămâne deschisă şi permisivă la noi ipoteze şi asocieri. Clasificarea, ca şi specificitatea fiecărui tip de lecţie nu constituie un şablon, o reţetă imuabilă, dată o dată pentru totdeauna. Ceea ce s-a reliefat în referatul prezentat nu constituie decât o platformă minimală, un punct de plecare pentru generarea de noi modalităţi de conjugare a unor momente ce nu pot fi totdeauna descrise sau anticipate în explorările de ordin teoretic. Practica educativă însăşi poate sugera sau induce noi modalităţi de structurare a evenimentelor, de prefigurare a priorităţilor unei lecţii.
         Toate tipurile de lecţii sunt perfectabile în funcţie de capacitatea lor de valorificare efectivă a timpului pedagogic disponibil, care presupune construirea unor situaţii de instruire / învăţare optime în raport cu condiţiile externe în cadrul clasei de elevi.         Bibliografie
Constantin Cucoş, Pedagogie; Editura Polirom, 2006
Ioan Cerghit, Perfecşionarea lecţiei în şcoala modernă, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983
Ioan Nicola, Tratat de pedagogie şcolară, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996

4 comentarii:

  1. aceste informatii m-au ajutat foarte mult. este un text bine gandit si structurat :)

    RăspundețiȘtergere
  2. lectiile, in sistemul actual, ar trebui gandite si structurate pentru ca fiecare elev in parte sa le poata intelege cat mai usor. pacat ca unii profesori lucreaza la nivele inalte, multumindu'se doar cu putinele rezultate ale elevilor performanti.

    RăspundețiȘtergere
  3. suuuper tari informatiile :) mersi mult

    RăspundețiȘtergere